Zgodovina GZ ORMOŽ

 • 1955Ustanovitev

  Gasilska zveza Ormož je bila ustanovljena na ustanovnem občnem zboru dne 4. septembra 1955. Prijavo za registracijo Občinske gasilske zveze Ormož na Tajništvu za notranje zadeve pri Okrajni ljudski odbor Ptuj je podpisalo deset članov.

 • Sprejeta pravila

  Zveza je sprejela pravila, ki so bila enotna in odobrena za vso Slovenijo. Ustanovitev je bila v skladu z upravno-teritorialno razmejitvijo Ljudske republike Slovenije. Delovanje takratne Občinske gasilske zveze Ormož je obsegalo območje Občinskega ljudskega odbora Ormož v smislu Zakona o območjih okrajev in občin v Ljudski republiki Sloveniji.

 • Društva

  Na tem območju je takrat delovalo 17 prostovoljnih gasilskih društev: Bratonečice, Hardek, Hermanci, Ivanjkovci, Ključarovci, Kog, Koračice, Loperšice, Miklavž, Ormož, Pršetinci, Savci, Senešci, Trgovišče, Trnovci, Velika Nedelja in Žerovinci. Teritorialno je eno društvo pokrivalo v povprečju 9,5 km2, medtem ko je bilo takrat okrajno povprečje 11,2 km2 in republiško 15,3 km2. Z ozirom na število prebivalstva pa je to pomenilo eno društvo na 941 prebivalcev, v okrajnem merilu 1.063 in v republiškem merilu 1.143 prebivalcev.

 • Člani

  Stanje članstva na začetku delovanja zveze je bilo skupno 928 članov. Od tega je bilo 813 aktivnih, ki so se delili na 535 operativnih in 278 ostalih članov. Rezervnih članov je bilo 71, zaslužnih članov pa 44. Od vsega članstva je bilo 674 moških, 232 žensk in 22 pionirjev. Z ozirom na število prebivalcev v občini je bilo vključenih v gasilstvo 5,82 % vsega prebivalstva.Stanje članstva na začetku delovanja zveze je bilo skupno 928 članov. Od tega je bilo 813 aktivnih, ki so se delili na 535 operativnih in 278 ostalih članov. Rezervnih članov je bilo 71, zaslužnih članov pa 44. Od vsega članstva je bilo 674 moških, 232 žensk in 22 pionirjev. Z ozirom na število prebivalcev v občini je bilo vključenih v gasilstvo 5,82 % vsega prebivalstva.

 • GZ Središče

  V času ustanovitve Občinske gasilske zveze Ormož je na tem območju delovala še Gasilska zveza Središče, ki je vključevala tri društva, ki pa so se v poznejših letih priključila ormoški zvezi. To so bila PGD Središče, Obrež in Vitan. Iz Gasilske zveze Ptuj pa so se priključila društva: Podgorci, Bresnica in Cvetkovci. Društvi Kog in Vitan sta se v poznejših letih zaradi majhnosti združili. Izločilo se je PGD Bratonečice.

 • 1980PIGD TSO

  Z izgradnjo Tovarne sladkorja v Ormožu se je 22. aprila 1980 ustanovilo PIGD TSO. Tako je bilo leta 1980 v Gasilsko zvezo Ormož vključenih 21 PGD in eno PIGD in je predstavljala eno izmed večjih gasilskih zvez v Sloveniji. Taka sestava Gasilske zveze je bila, vse do ustanovitve novih občin Sveti Tomaž in Središče ob Dravi in še nekaj let za tem. Leta 2008, pa se je GZ Ormož pričela krčiti, in sicer so leta 2008 izstopila 4 prostovoljna gasilska društva, in sicer PGD Koračice, PGD Pršetinci, PGD Savci in PGD Trnovci, kateri so ustanovili svojo GZ Sveti Tomaž. Prav tako je leta 2008 prenehalo delovati PIGD Tovarne sladkorja Ormož in s tem izgubilo pravico članstva v GZ Ormož. Leto pozneje, leta 2009, sta iz GZ Ormož izstopili še dve prostovoljni gasilski društvi, in sicer PGD Središče ob Dravi in PGD Obrež, kateri sta ustanovili svojo Gasilsko zvezo Središče ob Dravi. Tako je v Gasilsko zvezo Ormož trenutno včlanjenih 15 gasilskih društev.

 • Obnavljanje

  Zveza je od začetka delovanja zelo podpirala obnavljanje, dograjevanje in razširitve gasilskih domov kot osnove za boljše delovanje, izobraževanje in urjenja članstva vseh struktur. Organizirala in vzpodbujala je gasilska športna tekmovanja. Zavzemala se je za boljšo tehnično opremljenost društev po svojih zmožnostih, bodisi s finančno pomočjo ali z dobrimi nasveti. Že od samega začetka je bilo več izobraževanj krajanov v smislu osveščanja in razumevanja požarnih nevarnosti z namenom preprečevanja le-teh.

 • >>Dan gasilstva<<

  Že prvo leto delovanja se je zveza odločila proslaviti »dan gasilstva« v občinskem merilu za vseh 17 gasilskih enot in to v mestu Ormož. Od takrat naprej se ta dan, z nekaj let presledkov, redno proslavlja, tako da smo 24. julija 2011 proslavili že 40. dan gasilcev občine Ormož.

 • osamosvojitev Slovenije

  Ob agresiji na Slovenijo, ko se je vojska JLA poskušala s tanki prebiti do Gornje Radgone, vendar jim zaradi barikad na Gomili to ni uspelo, so ob umiku nazaj zanetili s streli iz tanka 9 požarov. Zato je GZ Ormož aktivirala najbližje gasilske enote na tem terenu. Sodelovali so člani iz PGD Miklavž pri Ormožu, PGD Hermanci, PGD Vitan – Kog, Središče ob Dravi, PGD Ormož, PGD Hardek in GZ Ormož. Pri gašenju požarov na Gomili so sodelovali tudi člani DVD Robadje iz Republike Hrvaške. Gasilci so s težavo, vendar hrabro, opravljali naloge, saj jih je enota JLA s streli ovirala in šele po umiku so lahko gasilci pristopili h gašenju požarov na Gomili in Kogu.

 • Med boji na Gomili je bil zažgan tudi tank JLA. Pripadniki JLA so od gasilcev zahtevali gašenje tanka in popolno ohladitev. Ker je bilo na kraju požara tudi vodstvo GZ Ormož, omenjenega tanka niso gasili, saj je predstavljal nevarnost za gasilce, so pa ga gasilske enote poskušale drugi dan ohladiti, da bi ga vojska JLA odpeljala s sabo, vendar jim tudi to ni uspelo. V počastitev in opomin na te dogodke je bilo 25. junija 2004 postavljeno obeležje na Gomili pri Kogu. Tako se gasilci-vojni veterani vsako leto srečamo na ta dan.

 • 2001Gasilska parada

  Leta 2001 smo pri GZ Ormož v počastitev 30. dneva gasilcev v Ormožu organizirali veliko gasilsko parado in ob tej priložnosti razvili tudi svoj prapor. 16. junija 2002 je bila Gasilska zveza Ormož organizator 4. srečanja mladine Republike Slovenije in Republike Hrvaške v Mestni grabi v Ormožu. Prav tako pa smo slovesno obeležili 50 letnico delovanja gasilske zveze Ormož v letu 2005 z izdajo kronike zveze in vseh društev. Leta 2013 smo organizirali regijsko tekmovanje.