o nas

Operativa

Cilji operative

Občanom pomagamo pri

požar

naravne nesreče

nesreče v prometu

nesreče z nevarnimi snovi

Gasilske enote so se razvile v splošno reševalno službo, ki je s svojo operativno pripravljenostjo sposobna 24 ur na dan ukrepati v primeru naravnih in drugih nesreč na teritoriju celotne Slovenije.

Operativna sposobnost GZ

V gasilski zvezi Ormož imamo devet društev prve kategorije (PGD Bresnica, PGD Cvetkovci, PGD Hermaci, PGD Loperšice, PGD Ključarovci pri Ormožu, PGD Podgorci, PGD Senešci in PGD Trgovišče in PGD Žerovinci, pet društev druge kategorije (PGD Hardek, PGD Ivanjkovci, PGD Miklavž pri Ormožu, PGD Velika Nedelja in PGD Vitan – Kog) in eno društvo četrte kategorije (PGD Ormož). Člani poveljstva GZ Ormož so poveljnik, namestnik poveljnika, trije podpoveljniki in poveljniki posameznih društev. Vsaka kategorija predpisuje minimalno število operativnih članov, ki morajo biti usposobljeni in opremljeni v skladu z merili.

Gasilska zveza Ormož je razdeljena na tri operativna območja, in sicer I. operativno območje sestavljajo PGD Ormož, PGD Hardek, PGD Ključarovci pri Ormožu in PGD Loperšice, II. Operativno območje sestavljajo PGD Velika Nedelja, PGD Bresnica, PGD Cvetkovci, PGD Podgorci, PGD Senešci in PGD Trgovišče ter III. operativno območje sestavljajo PGD Ivanjkovci, PGD Miklavž pri Ormožu, PGD Vitan – Kog, PGD Hermaci in PGD Žerovinci.

Tekmovanja

Gasilska tekmovanja prostovoljnih gasilcev so opredeljena v 8. točki Posebnih pravil gasilske službe prostovoljnih gasilcev, podrobno pa so opisana v knjižici Pravila gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih disciplin.

Vrste in namen gasilskih tekmovanj

Gasilska tekmovanja se organizirajo in izvajajo za preverjanje in pridobitev strokovne in fizične sposobnosti gasilcev, za preverjanje psihofizične in strokovne usposobljenosti operativnih gasilcev, za spoznavanje in utrjevanje medsebojnih odnosov ter izmenjavo izkušenj. Gasilska tekmovanja spadajo med strokovno in praktično izobraževanje gasilcev.

Tekmovanja so: društvena, meddruštvena, občinska, tekmovanja gasilskih zvez (v nadaljevanju: GZ), regijska, državna, mednarodna, pokalno tekmovanje Gasilske zveze Slovenije (v nadaljevanju: GZS) in tekmovanja v počastitev dogodkov ali spomina na osebe, ki imajo izjemne zasluge za razvoj in napredek gasilstva.

Tekmovanj se lahko udeležijo gasilske enote iz Slovenije in drugih držav. Soglasje za udeležbo tekmovalnih enot v tujini daje poveljnik GZS (razen za udeležbo na obmejnih tekmovanjih). Za udeležbo tekmovalnih enot na obmejnih tekmovanjih v tujini daje soglasje regijski poveljnik.

Na društvenih gasilskih tekmovanjih sodelujejo vsi člani, razvrščeni v tekmovalne enote.

Gasilsko tekmovanje na nivoju GZ je enkrat letno. Tekmovanje organizira in vodi poveljstvo GZ, ki za izvedbo le-tega imenuje tekmovalni odbor. Na tekmovanjih, ki so pogoj za udeležbo na višjem tekmovanju, mora sodelovati predstavnik regijskega poveljstva, ki nadzira izvedbo in potek tekmovanja ter delo tekmovalnega odbora in ocenjevalnih komisij. Po končanem tekmovanju izdela pisno poročilo za regijsko poveljstvo.

Številne nesreče in požari, v katerih sodeluje veliko prostovoljnih gasilcev – operativcev, vedno znova kažejo na neurejen status prostovoljnih gasilcev in premalo cenjeno prostovoljno delo. Naloga državnih organov je poiskati ustrezne rešitve za dokončno ureditev statusa prostovoljnega gasilca in zagotovitev določenih bonitet za člane operativnih gasilskih enot v prostovoljnih gasilskih društvih.